19.9.09 / Етикети:

Потребителски кредит от ПИБ


Предимства на кредита:

 • Висока сума на кредитиране - до 30 000 лв. или равностойността им в евро
 • Срок - до 7 години
 • Без поръчител за суми до 10 000 лв. или равностойността им в евро
 • Изплащане на равни месечни вноски
 • Без такса за предсрочно погасяване на кредита
Потребителският кредит е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:
 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

Две причини да изберете потребителски кредит от ПИБ:

 • без обезпечение за кредити до 10 000 лева или равностойността им в евро;
 • изплащане на кредита на равни месечни вноски, с цел по-лесно планиране разходите на домакинството.

Параметри на кредита:

валута на кредита - лева, евро;

срок за погасяване:
 • до 7 години за клиенти на Банката
 • до 5 години за всички останали
обезпечение:
 • за кредит до 10 000 лв. или равностойността им в евро - не се изисква;
 • за кредити над 10 000 лв. или равностойността им в евро - 1 поръчител.
лихвени условия:

Годишният лихвен процент при превод на работна заплата по сметка на Банката е минимум БЛП* + надбавка 6.5 пункта;
Годишният лихвен процент без превод на работна заплата по сметка на Банката е минимум БЛП* + надбавка 8.5 пункта;
Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател и се формира на база БЛП* + надбавка.
*БЛП - Базов лихвен процент на ПИБ, виж Лихвен бюлетин на ПИБ;

гпр (годишен процент на разходите):

 • 15.78%, изчислен при размер на кредита 30 000 лв., срок на погасяване 84 месеца, годишен лихвен процент БЛП на ПИБ АД за лева + 6.5 пункта;
 • 18.15%, изчислен при размер на кредита 30 000 лв., срок на погасяване 84 месеца, годишен лихвен процент БЛП на ПИБ АД за лева + 8.5 пункта.
размер:

до 30 000 лева или равностойността им в евро

начин на усвояване:

еднократно

такса за предварително проучване и разглеждане на документи - 20лв.

комисиона за управление:

еднократно - 2% от размера на отпуснатия кредит

комисиона за предсрочно погасяване - без такса;
комисиона за ангажимент - 2%;

За Потребителски кредит от ПИБ може да кандидатствате, ако сте:

 • дееспособно физическо лице на възраст между 21 и 65 години;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от ПИБ е необходимо да предоставите следните документи:

 1. Копие от документ за самоличност на кредитоискателя/ поръчителя;
 2. Служебна бележка за нетните доходи за последните 6 месеца на кредитоискателя/поръчителя;
 3. Документи, доказващи имуществено състояние (препоръчително);
 4. Копия от договори за кредит, овърдрафти, лизингови договори, поръчителства и др. на кредитоискателя/поръчителя, както и актуално състояние на задължението към момента;
 5. Искане за отпускане на кредит;
 6. Други документи по преценка на Банката.
Дата 19,09,2009

коментара (2) / Read More

/ Етикети:

Овърдрафт за физически лица


Какво Ви предлага Райдайзен?

 • Удобен кредит овърдрафт
 • Усвоявате средствата, когато имате нужда
 • Плащате лихва само върху използваната сума

Условия за кандидатстване за овърдрафт от Райфайзенбанк Ви:

 • получаване на работната заплата чрез Payroll в Райфайзенбанк
 • подписан тристранен договор за превод на работна заплата
 • открит депозит в Райфайзенбанк

Вие сте?

 • пълнолетен български гражданин с постоянно местоживеене в страната на възраст не повече от 63 години до изтичане срока на овърдрафта при обезпечение залог на бъдещи вземания и 65 години за овърдрафти обезпечени със залог на порични средства;
 • работите на безсрочан трудов договор на пълен работен ден, договор за управление или други приравнени към тях правоотношение за неопределен срок;
 • имате минимален изискуем доход не по-нисък от минималната работна заплата;


Параметри на овърдрафта

Валута: лева

Размер:

Минимален размер на овърдрафта – 170 лева

Максимален размер на кредита:

 • За индивидуални клиенти, получаващи трудовото си възнаграждение по сметка в Райфайзенбанк с договор за Payroll и ползващи пакет "Разплащателна сметка":

- до 1 нетна работна заплата, но не повече от 5 000 лева

 • За клиенти, притежаващи депозит в Райфайзенбанк

- до 90% от размера на депозита, но не повече от 100 000 лева, когато за обезпечение служи депозит в лева или евро;

- до 70% от размера на депозита, но не повече от 100 000 лева, когато за обезпечение служи депозит в щатски долари;

* При съвместен депозит на две лица, като лимит за овърдрафт можеда се отпусне до 50 000 лева на всеко едно лице


Годишни лихвени проценти*

 • Стандартни условия:

- 16.95% годишна лихва

 • При обезпечение залог на парични средства

- Когато обезпечение по овърдрафта е депозит в лева лихвата се формира като на лихвен процент прилаган по депозита + 3 пункта надбавка
- Когато обезпечение по овърдрафта е депозит във валута различна от лева лихвата се формира на база Стойността на Банковия Ресурс (СБР) + 3 пункта надбавка

* Лихвите се формират от стойността на банковия ресурс (СБР) плюс фиксирана надбавка. СБР на Райфайзенбанк (България) ЕАД към юни 2009 г.: за лева - 8.00%.

Посочените условия са валидни към 16 февруари 2009 г.


Такси и комисиони

Стандартни условия:

 • Такса за кандидатстване за овърдрафт - 10 лева
 • Комисиона за управление - 1% еднократно върху размера на одобрения овърдрафт
 • Годишна комисиона за управление - 1% върху размера на одобрения овърдрафт
 • Такса за нотариална заверка на "Договор за залог на вземания"
 • Такса за откриване и поддръжане на разплащателан сметка, пакет "Разплащателна сметка" - съгласно действащата тарифа на банката

При обезпечение залог на парични средства

 • Такса за кандидатстване за овърдрафт - няма
 • Комисиона за управление - 0,5% еднократно върху размера на одобрения овърдрафт
 • Годишна комисиона за управление - 1% върху размера на одобрения овърдрафт
 • Такса за нотариална заверка на "Договор за залог на вземания"
 • Такса за откриване и поддръжане на разплащателан сметка, пакет "Разплащателна сметка" - съгласно действащата тарифа на банката

* При предоговаряне на лимита на овърдрафта, свързано с увеличение на отпуснатата сума се събира съответната комисиона за управление за горницата над първоначално договорената сума на овърдрафта

Посочените условия са валидни към 16 февруари 2009 г.


Изисквания към кредитополучателите

 • Остатъчният доход след извършване на месечните плащания по кредити и лизингови вноски да е не по-малко от 100 лв. на член от семейството.
 • Можете да ползвате повече от един кредит от банката при условие, че отговаряте на изискванията за кредитоспособност.
 • Един реално отразен превод на работна заплата по сметка в Райфайзенбанк и ползване на пакет "Разплащателна сметка" - при овърдрафт за клиенти с договор за Payroll
 • Един реално отразен превод на работна заплата по сметка в РББГ - при овърдрафт със залог на парични средства

коментара (0) / Read More

/ Етикети:

Жилищен кредит от Райфайзен


Райфайзенбанк Ви предлага гъвкави жилищни кредити според Вашите потребности.

ОФЕРТА!
Открийте своето жилище с агенцията за недвижими имоти Райфайзен ИМОТИ - повече от 10 000 оферти на адрес: www.raidom.bg

Какво ви предлагат?

 • Дългосрочно финансиране при изгодни лихвени нива
 • Възможност за избор на валута
 • Гратисен период до 12 месеца
 • РайКАРТ или Visa Classic/ MasterCard Standard с предварително одобрен кредитен лимит, без такса за първата година
 • Безплатна международна дебитна карта Maestro или Visa Electron

За какво можете да ползвате кредита?

 • Закупуване на жилищни имоти
 • Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкция и подобрения на жилищни имоти;
 • Рефинансиране на ипотечни кредити, получени от други банки.

Вие сте?

 • Пълнолетен български гражданин с постоянно местоживеене в страната на възраст не повече от 65 години до изтичане срока на кредита
 • Работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок, имате сключен договор за управление и контрол
 • Упражнявате стопанска, занаятчийска дейност или свободна професия.

Параметри на кредита

Валута: лева, евро, щатски долари

Размер:

 • Минимален размер – 10 000 лева / 5 000 евро
 • Максимален размер – 200 000 лева / 100 000 евро

Срок:

 • Минимален срок - 3 год.
 • Максимален срок - 25 год.

Гратисен пероид: до 12 месеца, през които плащате само дължимите лихви

Обезпечение:

 • първа по ред договорна/законова ипотека върху недвижим имот
 • залог на депозит в лева, валута

Годишни лихвени проценти*:

 • за кредити в ЕВРО
  - 8.25% при срок на кредита до 15 г. вкл.
  - 9.25% при срок на кредита над 15 г.
 • за кредити в ЛЕВА
  -
  9.45% при срок на кредита до 15 г. вкл.
  - 10.45% при срок на кредита над 15 г.
 • за кредити в ЩАТСКИ ДОЛАРИ
  - 9.05% при срок на кредита до 15 г. вкл.
  - 10.05% при срок на кредита над 15 г.
 • Отстъпка:
  - 0.1% отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата по сметка в банката и закупуване на пакет "Разплащателна сметка", пакет "Разплащателна сметка +".

Посочените условия са валидни към 07 септември 2009 г.
* Лихвите се формират от стойността на банковия ресурс (СБР), плюс фиксирана надбавка. СБР на Райфайзенбанк (България) ЕАД към август 2009 г.: за лева - 8.00%; за евро - 6.40%; за щатски долари - 4.50%.


Погасяване

 • равни месечни вноски
 • намаляващи месечни вноски
 • индивидуален погасителен план, съобразен с доходите на клиентите


Такси и комисиони

 • Такса за разглеждане и обработка на искането за кредит: 75 лева / 37.5 евро
 • Еднократна комисиона за управление: 1.5% върху разрешения размер на кредита
 • Годишна комисиона за управление: 0.30% върху остатъка по кредита
 • Комисиона за предсрочно погасяване:
  - 5% върху размера на предсрочно погасената сума през първите 3 години от срока на кредита
  - 3% върху размера на предсрочно погасената сума за остатъчния срок на кредита
 • Такса за откриване и поддръжка на разплащателна сметка, пакет "Разплащателна сметка", пакет "Разплащтелна сметка +" - съгласно действащата тарифа на банката

Изисквания към кредитополучателите

 • Жилищен кредит се отпуска на физически лица, които са на възраст не повече от 65 години до изтичането на срока на кредита;
 • Остатъчният доход след извършване на месечните плащания по кредити и лизингови вноски да е не по-малко от 100 лв. на член от семейството.

Застраховка на кредитни вноски

 • Райфайзенбанк Ви предоставя възможността да сключите “Застраховка на кредитни вноски” по ползвания от Вас жилищен кредит.
 • Застрахователните пакети, които можете да изберете са: “Злополука”, “Живот” и “Имущество”.
 • Със Застраховката на кредитните вноски получавате сигурност и спокойствие при погасяването на ползвания от Вас кредит.

Как да кандидатствате за жилищен кредит?

 • Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк (България), където ще получите безплатен пакет съдържащ всички необходими документи;
 • Срещнете се с нашите кредитни специалисти, които ще Ви помогнат да намерите най-изгодните за Вас решения;
 • Позвънете на информационния център на банката "Райфайзен Директ" на телефони:
  - 0700 10 000 за абонати на бТК (на цената на градски разговор от цялата страна) или
  - 1721 за абонати на МТел и Глобул (без увеличение на тарифите)
  за повече информация относно параметрите на кредита
 • Възползвайте се от услугата Мобилен банков консултант в удобно за Вас време и място.

Банката ще ви информира за решението си в 10-дневен срок от подаването на всички документи за кредита.

Дата 19,09,2009

коментара (0) / Read More

/ Етикети:

Потребителски кредит от Райфайзен


Какво Ви предлагат ?

 • Бързо и лесно финансиране
 • Кредитна карта РайКАРТ или Visa Classic с предварително одобрен лимит, без такса за първата година
 • Безплатна международна дебитна карта Мaestro или Visa Electron

Райфайзенбанк Ви предлага потребителски кредити:

 • без поръчители
 • с поръчителство
 • обезпечени със залог на парични средства

За какво можете да ползвате кредита?

Банката финансира:

 • Потребителски нужди (покупка на обзавеждане, битова техника, обучение)
 • Покриване на текущи задължения или временен недостиг на парични средства
 • Рефинансиране на кредити от други банки.

Вие сте?

 • пълнолетен български гражданин с постоянно местоживеене в страната на възраст не повече от 63 години до изтичане срока на кредита;
 • работите по трудов договор или приравнено към него правоотношение за неопределен срок;
  или
  - по договор за управление и контрол;
  или
  - упражнявате стопанска или занаятчийска дейност, или свободна практика;
  или
  - притежавате постоянни, законно доказани месечни доходи, включително от наеми, пенсии и др.
Параметри на кредита

Валута:

 • лева, евро - за кредити без поръчители, с поръчителство
 • лева, евро или щатски долари - за кредити, обезпечени със залог на парични средства

Размер:

 • Минимален размер на кредита: 1 000 лева / 500 евро
 • Максимален размер на кредита:

- 30 000 лева / 15 000 евро - за кредити с или без поръчител /съгласно действащата политика на Райфайзенбанк за предоставяне на потребителски кредити на физически лица/
- без ограничение в размера - при кредити със залог на парични средства /в зависимост от предоставеното обезпечение/

Срок:

 • Минимален срок: 1 година
 • Максимален срок: до 7 години за кредити с / без поръчител* или обезпечени със залог на парични средства

*Съгласно действащата политика на Райфайзенбанк за предоставяне на потребителски кредити на физически лица

Гратисен период: до 6 месеца, през които плащате само дължимите лихви.


Годишни лихвени проценти*

 • За кредити в ЕВРО
  с поръчители:
  - 11.95% годишна лихва при превод на работна заплата по сметка в банката
  - 12.95% годишна лихва без превод на работна заплата по сметка в банката

  без поръчители:
  - 14.45% годишна лихва при превод на работна заплата по сметка в банката

 • За кредити в ЛЕВА
  с поръчители:
  - 12.95% годишна лихва при превод на работна заплата по сметка в банката
  - 13.95% годишна лихва без превод на работна заплата по сметка в банката

  без поръчители:
  - 15.45% годишна лихва при превод на работна заплата по сметка в банката

ОТСТЪПКА за кредити без поръчител или обезпечени с поръчителство:
0,1% отстъпка
от лихвения процент при превод на работна заплата и закупуване на пакет "Разплащателна сметка", пакет "Разплащателна сметка+".

 • За кредити в лева, евро или щатски долари, обезпечени със залог върху парични средства:
  - когато кредитът е във валутата на депозита - годишният лихвен процент е равен на лихвения процент по депозита плюс 3% надбавка;
  - когато кредитът е във валута, различна от валутата на депозита - годишният лихвен процент е равен на: СБР на валутата на кредита + 3% надбавка.


Посочените условия са валидни към 07 септември 2009 г.

* Лихвите се формират от стойността на банковия ресурс (СБР) плюс фиксирана надбавка. СБР на Райфайзенбанк (България) ЕАД към август 2009 г.: за лева - 8.00%; за евро - 6.4%; щатски долари - 4.50%.

Погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски.

Усвояване на кредита: еднократно, по разплащателна или картова сметка при Райфайзенбанк.

Такси и комисиони

 • Такса за разглеждане и обработка на искането за кредит: 40 лева / 20 евро
 • Без такса за разглеждане на документи - при обезпечение на кредита със залог върху парични средства по “Депозит+”
 • Еднократна комисиона за управление: 2.45% върху размера на отпуснатия кредит
 • Без комисиона за предсрочно погасяване
 • Такса за откриване и поддържане на разплащателна сметка, пакет "Разплащателна сметка" или пакет "Разплащателна сметка +" - съгласно действащата Тарифа на банката.

Изисквания към кредитополучателите

 • Остатъчният доход след извършване на месечните плащания по кредити и лизингови вноски да е не по-малко от 100 лв. на член от семейството.
 • Можете да ползвате повече от един кредит от банката при условие, че отговаряте на изискванията за кредитоспособност.

Застраховка на кредитни вноски

 • Райфайзенбанк Ви предоставя възможността да сключите “Застраховка на кредитни вноски” по ползвания от Вас потребителски кредит.
 • Застрахователните пакети, които можете да изберете са: “Злополука”, “Живот” .
 • Със Застраховката на кредитните вноски получавате сигурност и спокойствие при погасяването на ползвания от Вас кредит.

Как да кандидатствате за потребителски кредит?

 • Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк България, където ще получите безплатен пакет съдържащ всички необходими документи
 • Срещнете се с нашите кредитни специалисти, които ще Ви помогнат да намерите най-изгодните за Вас решения
 • Позвънете на информационния център на банката "Райфайзен Директ" на телефони:
  - 0700 10 000 за абонати на БТК (на цената на градски разговор от цялата страна) или
  - 1720 за абонати на МТел и Глобул (без увеличение на тарифите)
  за повече информация относно параметрите на кредита
 • Възползвайте се от услугата в удобно Мобилен банков консултант за Вас време и място.
Дата 19,09,2009

коментара (0) / Read More